top of page

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kadın Öz Savunma Akademisi Derneğinin Veri Sorumlusu Konumu 

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Karaman mahallesi, Fulya sokak, No:1, Dolap:144, Nilüfer/Bursa  adresinde mukim Kadın Öz Savunma Akademisi Derneği tarafından hazırlanmıştır. 

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Fotoğraf, video ve buna benzer vasıtalarla elde edilen görüntü ve ses kaydı da dâhil olmak üzere kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz (ad, soyad, telefon numarası, adres, e-posta adresi, fotoğraf, video, ses kaydı,) Kadın Öz Savunma Akademisi Derneği’nin yürütmekte olduğu projeler, etkinlik, kampanya, eğitim  ve atölye çalışmalarının yararlanıcısı olmak amacıyla Kadın Öz Savunma Akademisi Derneği’nin amaçları çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerinin sürdürülmesi kapsamında kullanılacak olan çeşitli kayıt ve anket formları aracılığıyla gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak Kanun’un 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen “işleme faaliyetinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki dayanaklarıyla işlenecektir.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, Kadın Öz Savunma Akademisi Derneği tarafından amaçları çerçevesinde sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işbirliği yapılan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içinde ve / veya yurt dışındaki üçüncü şahıslar ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, doğrudan gerçek kişilerden toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Kadın Öz Savunma Akademisi Derneği tarafından işlenir. Ancak, Kadın Öz Savunma Akademisi Derneği’nin kişisel verilere üçüncü kişiler vasıtasıyla ulaşması, bunları otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplaması da mümkündür. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5.ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Açık Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’inci maddesi uyarınca veri sahipleri;

  • Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre info@kadinozsavunma.org e-posta adresi üzerinden ulaşarak Kadın Öz Savunma Akademisi Derneği’ne iletebilirsiniz.

Kanun hakkında, TBMM’nin resmi internet sitesin, (https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html) ziyaret ederek detaylı bilgi edinebilirsiniz.

bottom of page